Op dinsdag 9 april a.s. is de Algemene Ledenvergadering van de Stadsraad, dit keer in Zaal Gieling. Het formele gedeelte start om 19:30 uur. Vanaf ca. 20:30 uur volgt het informele gedeelte, Ron Griffioen verzorgt dan de muziek en voor een drankje wordt gezorgd.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken, vaststellen agenda
 3. Verslag ALV vergadering 2022
 4. Jaarverslag 2023
  – Inclusief opzet wijkraden en werkgroepen
 5. Financieel verslag 2023
  – Verslag kascommissie
  – Goedkeuren financieel jaarverslag
  – Decharge bestuur over 2023
  – Leden kascommissie 2024
 6. Voorstel nieuwe opzet Stadsraad met werkgroepen
 7. Bestuursverkiezing
  Aftredend: Monique van Loenen en Ada Gieling-van den Berg
  Voorgesteld nieuw bestuurslid: Harm Hasenaar
 8. Wat verder nog ter tafel komt
  Rondvraag
 9. Sluiting

U kunt de stukken downloaden via de volgende links:

Jaarverslag Stadsraad Muiden 2023
Jaarrekening Stadsraad Muiden 2023
Verslag Algemene Ledenvergadering 2023